Giải đấu

Giải đấu

CLAN WAR CLAN WAR 2024 Season 2

  • Ngày04/06/2024 - 09/06/2024
  • Chủ nhàVTCOnline
  • Tham dự108
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CLAN WAR 2024 Season 2 1-4 7,000,000 VNĐ
5-8 6,000,000 VNĐ
9-12 5,000,000 VNĐ
13-24 1,000,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 63,000,000 VNĐ

Giải đấu CLAN WAR 2024 Season 2

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
04-06(Thứ Ba) 19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 1 1-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 2 1-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 3 1-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 4 1-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 5 1-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 6 1-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 7 0-1
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 8 0-1
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 9 1-0
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 10 1-0
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 11 1-0
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 12 1-0
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 13 1-0
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 14 1-0
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 15 1-0
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 16 0-1
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 17 1-0
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 18 1-0
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 19 1-0
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 20 1-0
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 21 1-0
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 22 1-0
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 23 1-0
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 24 0-1
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 25 0-1
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 26 1-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 27 1-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 28 0-1
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 29 0-1
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 31 0-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 32 1-0
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 33 0-1
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 34 1-0
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 35 1-0
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 36 1-0
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 37 0-1
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 38 0-1
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 39 1-0
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 40 1-0
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 41 1-0
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 42 1-0
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 43 0-1
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 44 0-1
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 45 1-0
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 46 0-1
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 47 1-0
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 48 0-1
05-06(Thứ Tư) 19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 49 0-1
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 50 0-1
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 51 0-1
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 52 0-1
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 53 1-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 54 1-0
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 55 1-0
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 56 1-0
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 57 0-1
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 58 1-0
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 59 0-1
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 96 đội - Trận 60 1-0
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 61 0-2
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 62 2-0
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 63 0-2
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 64 2-0
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 65 2-1
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 66 0-2
06-06(Thứ Năm) 19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 67 2-1
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 68 2-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 69 2-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 70 1-2
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 71 2-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 72 0-2
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 73 2-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 74 2-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 75 2-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 76 0-2
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 77 2-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 78 2-1
07-06(Thứ Sáu) 20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 79 0-2
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 80 0-2
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 81 2-1
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 82 2-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 83 2-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 48 đội - Trận 84 2-0
08-06(Thứ Bảy) 19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 24 đội - Trận 85 2-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 24 đội - Trận 86 2-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 24 đội - Trận 87 2-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 24 đội - Trận 88 2-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 24 đội - Trận 89 2-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 24 đội - Trận 90 2-0
09-06(Chủ nhật) 19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 24 đội - Trận 91 0-2
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 24 đội - Trận 92 0-2
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 24 đội - Trận 93 0-2
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 24 đội - Trận 94 0-2
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 24 đội - Trận 95 0-2
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 2 Vòng 24 đội - Trận 96 1-2