Giải đấu

Giải đấu

CLAN WAR CLAN WAR 2024 Season 1

  • Ngày23/02/2024 - 02/03/2024
  • Chủ nhàVTC Online
  • Tham dự90
Tổng giải thưởng
Mùa giải Thứ hạng Giải thưởng
CLAN WAR 2024 Season 1 1-4 7,000,000 VNĐ
5-8 6,000,000 VNĐ
9-12 5,000,000 VNĐ
13-24 1,000,000 VNĐ
Tổng giải thưởng 63,000,000 VNĐ

Giải đấu CLAN WAR 2024 Season 1

Ngày Thời gian Giải đấu Trận đấu Kết quả
23-02(Thứ Sáu) 19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 1 1-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 2 1-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 3 0-1
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 4 0-1
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 5 0-1
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 6 1-0
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 7 1-0
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 8 0-1
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 9 0-1
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 10 1-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 11 1-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 12 0-1
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 13 0-1
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 14 0-1
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 15 0-1
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 16 1-0
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 17 1-0
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 18 0-1
24-02(Thứ Bảy) 19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 19 0-1
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 20 0-1
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 21 1-0
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 22 0-1
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 23 0-1
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 24 0-1
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 25 1-0
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 26 1-0
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 27 0-1
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 28 1-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 29 0-1
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 30 1-0
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 31 1-0
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 32 0-1
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 33 1-0
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 34 0-1
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 35 0-1
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 36 1-0
25-02(Chủ nhật) 19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 37 1-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 38 1-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 39 1-0
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 40 0-1
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 41 1-0
  19:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 42 0-1
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 43 0-1
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 44 1-0
  20:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 45 1-0
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 46 0-1
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 47 0-1
  20:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 48 1-0
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 49 1-0
  21:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội - Trận 50 0-1
26-02(Thứ Hai) 19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 51 0-2
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 52 2-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 53 0-2
  20:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 54 2-0
  20:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 55 2-0
  20:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 56 2-0
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 57 2-0
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 58 1-2
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 59 2-0
27-02(Thứ Ba) 19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 60 2-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 61 2-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 62 0-2
  20:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 63 0-2
  20:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 64 2-0
  20:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 65 0-2
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 66 0-2
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 67 0-2
  21:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 68 0-2
28-02(Thứ Tư) 19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 69 1-2
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 70 2-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 71 0-2
  20:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 72 2-0
  20:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 73 0-2
  20:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội - Trận 74 2-0
29-02(Thứ Năm) 19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 24 đội - Trận 75 2-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 24 đội - Trận 76 2-0
  20:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 24 đội - Trận 77 0-2
  20:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 24 đội - Trận 78 2-0
01-03(Thứ Sáu) 19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 24 đội - Trận 79 2-0
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 24 đội - Trận 80 0-2
  20:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 24 đội - Trận 81 0-2
  20:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 24 đội - Trận 82 2-0
02-03(Thứ Bảy) 19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 24 đội - Trận 83 0-2
  19:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 24 đội - Trận 84 2-0
  20:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 24 đội - Trận 85 0-2
  20:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 24 đội - Trận 86 1-2