chuyển đổi tài khoản

từ ngày 02/07/2020 đến 30/6/2021

1. đăng nhập tài khoản vtc game

2. đăng nhập tài khoản vtc online

3. xác nhận chuyển đổi

Điều kiện chuyển đổi: Tất cả các tài khoản VTC Game đã tạo thành công nhân vật trong Game trước ngày 01/07/2020

Nếu bạn đã có nhân vật trong Game, vui lòng bấm vào nút "Đăng nhập tài khoản VTC Game" ở bên dưới để bắt đầu chuyển đổi

Đăng nhập tài khoản VTC Game